OR.0050.23.2019

Przemęt, 07.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 23.2019
WÓJTA GIMNY PRZEMĘT
z dnia 07 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, w następującym składzie:
1) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
a) Grzegorz Aryż,
b) Joanna Karkowska,
c) Anna Wojciechowska;
2) przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie:
a) starszy wizytator Maria Alicja Kiczka,
b) wizytator Małgorzata Kinga Nowacka,
c) wizytator Ewa Marczyńska-Siepka;
3) przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
a) Renata Jankowska,
b) Ewa Pelec;
4) przedstawiciele Rady Rodziców:
a) Emilia Sadowska-Glapiak,
b) Magdalena Klecha;
5) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Mariola Prządka.
§ 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza się Joannę Karkowską.
§ 3. Komisja działa w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).
§ 4. Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swej pracy.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.