OR.0050.32.2019                                                                                    Przemęt, 28.06.2019 r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR  32.2019       

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.

 

Na podstawie  art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1, art. 222  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869),  oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt  na 2019  rok , zarządza  się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 77.163,46 do kwoty 65.751.073,17 zł, z tego:

– dochody bieżące w wysokości 63.233.314,17 zł,

– dochody majątkowe w wysokości 2.517.759,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Przemęt na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa  się planowane wydatki budżetu o kwotę

77.163,46 do kwoty 69.282.259,17 zł, z tego:

– wydatki bieżące w wysokości 58.786.487,17 zł,

– wydatki majątkowe w wysokości 10.495.772,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Przemęt na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się częściowego podziału rezerw, o których mowa w § 10 uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok, w tym rezerwy ogólnej w wysokości 20.300,00 zł. Plan rezerw po zmianie jest następujący:

1). ogólna w wysokości 136.339,00 zł,

2) celowe w wysokości 421.594,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 172.000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 249.594,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.