OR.0050.33.2019

 

 

ZARZĄDZENIE  NR   33.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata

2019 – 2023

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. art.  226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 27/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata  2019 – 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Opis przyjętych wartości stanowi  uzasadnienie  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.