OR.120.11.2019                                                                                       Przemęt, 2019-04-12

  

ZARZĄDZENIE NR 11.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 12 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej

w Urzędzie Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Przemęt stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 24.2011 Wójta Gminy Przemęt z dnia 1 lipca 2011 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Przemęt (OP.120.24.2011).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna