OR.120.18.2019                                                                                       Przemęt, 2019-06-14

 

ZARZĄDZENIE NR 18.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Skraca się czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt w dniu 19 czerwca 2019 roku do godz. 15:00.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Przemęt oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zajmującemu się obsługą kadrową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna