OR.120.22.2019                                                                                       Przemęt, 2019-06-26

 

ZARZĄDZENIE NR 22.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 26 czerwca 2019 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) oraz §3 ust. 1, 3 i 4 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 47.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 13.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) Małgorzata Kurzawa – Członek komisji”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Liwia Sterna