OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz.U.z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081) zwana dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam że:

w dniu 5 lipca 2019r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęły odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz.U.z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) odwołania wraz z aktami sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Popowo Stare, w której jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej.