OR.0050.37.2019                                                                                      Przemęt, 10.07.2019

 

 

ZARZĄDZENIE NR 37.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 10 lipca 2019r.

w sprawie powołania komisji  ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie  udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz.506) oraz §16 , §22 ust.3 uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r. poz. 5835) zarządza się co następuje:

§1. Powołuje się zespół w składzie:

  • Małgorzata Kurzawa – przewodnicząca zespołu
  • Anna Wojciechowska – członek
  • Klaudia Mierzwinska – członek

§ 2. Do zadań zespołu należy:

  1. Sprawdzenie danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji na terenie objętym inwestycją.
  2. Kontrolowanie realizacji inwestycji po złożeniu wniosku o zakończeniu inwestycji przez Dotowanego.
  3. Kontrolowanie prawidłowości eksploatacji inwestycji w okresie 5 lat od daty zakończenia inwestycji.

§3 Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu zespołu.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 3.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.