OR.0050.39.2019

Przemęt, 2019-07-10

ZARZĄDZENIE NR 39.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) oraz § 2 pkt 11 Rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wysokość wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wynosi dla eksperta zamieszkałego:
1) na terenie Gminy Przemęt: 160 zł brutto za udział w posiedzeniu komisji;
2) poza terenem Gminy Przemęt: 200 zł brutto za udział w posiedzeniu komisji.
§ 2.Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie koszty związane
z udziałem eksperta w pracach komisji egzaminacyjnych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.