OP.0050.2.2019                                                                                                                                                                                                                                           Przemęt, 10.01.2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 2.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 10 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723 i 1365), zarządza się, co następuje:

        § 1. W celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt powołuje się komisję konkursową w składzie:

 1. Waldemar Kalitka – przewodniczący,
 2. Leszek Anglart – członek,
 3. Irena Mikołajczak- członek,
 4. Maciej Ratajczak – członek,
 5. Katarzyna Rosolska – członek.§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich.

  § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

  § 4. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 90.2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt.

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.