OR.0050.45.2019                                                                                                                                                                                                                                                                Przemęt, dnia 30 lipca 2019r.

 

ZARZĄDZENIE NR 45.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 30 lipca 2019 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Biskupicach 14, oznaczonej działką nr 126/1 o pow. 2,00 ha.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem
III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Przemęt, położonej w Biskupicach 14, oznaczonej działką nr 126/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW PO1E/00038276/3 w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie, ogłoszonego na dzień 2 sierpnia 2019r.

2. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby :
1. Jadwiga Józefowska – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Kurzawa – Członek Komisji
3. Patrycja Śledź – Członek Komisji
4. Tomasz Konieczny – Członek Komisji

3. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargu.

§ 2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25 o godz. 10.00.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.