OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Wójt Gminy Przemęt

Informuje o wydaniu w dniu 13 września 2019 r. decyzji nr 21/2019 w sprawie zmiany decyzji Nr 19/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. (znak sprawy: RN.6733.7.2019) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid. 410, 413/2-część, 466-część, 459/11-część, 413/1-część, 459/4 i 459/10 w m. Kaszczor.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.