OR.120.28.2019                                                                                       Przemęt, 2019-09-16

 

ZARZĄDZENIE NR 28.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 16 września 2019 roku

  

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2019 r. poz. 506 i 1309) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia
21 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt wprowadza się następujące zmiany:

1.Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

Przygotowała:

Liwia Sterna