ZARZĄDZENIE NR 67.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 19 września 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23 września 2019 roku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) zarządza się, co następuje:

 

 • 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 23 września 2019 roku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy położonych w obrębie miejscowości:

1) Górsko – działka oznaczona nr ewid. 276/2 oraz nr ewid. 277 część o łącznej pow. 1,1103 ha,

2) Górsko – działka oznaczona nr ewid. 334 o pow. 0,54 ha,

3) Kaszczor – działka oznaczona nr ewid. 346 część o pow. 0,48 ha,

4) Kluczewo – działka oznaczona nr ewid.  161 o pow. 0,80 ha,

5) Mochy – działka oznaczona nr ewid. 1249/7 o pow. 0,1249 ha,

6) Osłonin – działka oznaczona nr ewid. 20/2 część o pow. 1,6440 ha,

7) Popowo Stare – działka oznaczona nr ewid. 68/5 część o pow. 0,47 ha,

8) Przemęt – działka oznaczona nr ewid. 688/2 część o pow. 0,48 ha,

9) Sączkowo – działka oznaczona nr ewid. 134/2 część o pow. 0,25 ha,

10) Siekowo – działka oznaczona nr ewid. 453 część oraz nr ewid. 463 o łącznej pow.
0,80 ha.

 1. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby:
 2. Jadwiga Józefowska –    Przewodnicząca Komisji
 3. Małgorzata Kurzawa – Członek Komisji
 4. Patrycja Śledź – Członek Komisji
 5. Tomasz Konieczny – Członek Komisji
 6. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność
  za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargu.
 • 2. Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt
  ul. Jagiellońska 8, sala nr 25, część jawna przetargu o godz. 10.00, część niejawna przetargu
  o godz. 10.45.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.
 • 4. Nadzór nad wykonaniem powierza się stanowisku Wójta Gminy Przemęt.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.

 

Przygotował:

Tomasz Konieczny