KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.2081 z późn. zm.), § 3 ust.1 pkt.53 lit.b tiret pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz. U. Nr 2016, poz. 71 z późn. zm.), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 4 października 2019 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie 6 budynków mieszkalnych na działce o nr ewid. 145/6 obręb Solec Nowy” gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy,
w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój nr 12, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, w miejscowości Solec Nowy, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.