OR.120.31.2019                                                                                                      Przemęt, 2019-10-11

 

ZARZĄDZENIE NR 31.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 11 października 2019 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2019 r. poz. 506 i 1309 i 1696) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia
21 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt wprowadza się następujące zmiany:

 1. §8 otrzymuje brzmienie:

㤠8.

 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
 2. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy swojego Zastępcy, Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy.
 3. Wykonując wyznaczone przez Wójta zadania:

1) Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy w powierzonym im zakresie zapewniają kompleksowe rozwiązanie problemów wynikających z zadań Gminy;

2) Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania oraz organizację pracy Urzędu.

 1. W czasie nieobecności Wójta, Urzędem kieruje Zastępca Wójta.
 2. W czasie nieobecności Wójta oraz nieobecności Zastępcy Wójta Urzędem kieruje Sekretarz.
 3. Komórkami organizacyjnymi kierują:

1) Wydziałami kierują Kierownicy,

2) Kierownikami wydziałów są:

 1. a) Wydziału Organizacyjnego – Sekretarz,
 2. b) Wydziału Finansów i Budżetu – Skarbnik,
 3. c) Wydział Rozwoju Gminy – Zastępca Wójta,
 4. d) Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu – Wójt;

2) Biurami kierują Kierownicy,

3) Zespołami kierują Przewodniczący.

 1. W Wydziale może być utworzone stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału.
 2. Wójt może powierzyć kierowanie jedną lub wieloma komórkami organizacyjnymi Urzędu Zastępcy Wójta, Sekretarzowi, Skarbnikowi lub pracownikowi na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku. Wójt może również sam kierować jedną lub wieloma komórkami organizacyjnymi.
 3. Kierownicy wydziałów, kierownicy biur i Przewodniczący zespołów kierują, zarządzają nimi i kontrolują ich pracę w sposób zapewniający optymalną realizację zadań im powierzonych i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
 4. Kierownicy Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników
  i sprawują nad nimi bezpośredni nadzór.
 5. W czasie nieobecności Kierownika zastępstwo pełni zastępca, a w przypadku nie utworzenia stanowiska zastępcy – inny pracownik Wydziału wyznaczony przez kierownika.
 6. Pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy ponoszą odpowiedzialność służbową za właściwą i terminową realizację powierzonych im zadań wobec Wójta lub bezpośredniego przełożonego.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 roku.

 

Przygotował:

Grzegorz Aryż