OR.0050.76.2019                                                                                  Przemęt, 2019-10-11

 

ZARZĄDZENIE NR 76.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 11 października 2019 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
dla wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki w Przemęcie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 66.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej zarządza się,
co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie powołuje się komisję konkursową w składzie:

1)Monika Maćkowiak – Przewodnicząca komisji konkursowej,

2) Liwia Sterna – Sekretarz komisji,

3)Kinga Zmuda– Członek komisji,

4)Leszek Bajon- Członek komisji.

§ 2. Komisja działa do zakończenia konkursu na stanowisko określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Konkursowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna