Główny Specjalista

Wydział Rozwoju Gminy

Do obowiązków należy:

 1. Analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków krajowych i z Unii Europejskiej celem dofinansowania prowadzonych przez Gminę przedsięwzięć.
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań. Archiwizowanie wytworzonych dokumentów zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Gminy Instrukcją Kancelaryjną oraz z wytycznymi do realizowanych projektów.
 3. Zlecanie wykonawstwa w zakresie projektów technicznych i realizacji inwestycji.
 4. Organizowanie procesów inwestycyjnych oraz monitorowanie ich przebiegu.
 5. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem gminy tj.:
  • opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych
   i prognostycznych, analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych;
  • bieżące analizowanie zagadnień zawartych w Strategii Rozwoju Gminy oraz jej monitorowanie i aktualizowanie.
 6. Prowadzenie spraw związanych z zakresem budowlanym:
  • realizowanie zadań w zakresie:
   1. organizowania procesów inwestycyjnych oraz monitorowanie ich przebiegu;
   2. zlecania wykonawstwa w zakresie projektów technicznych i realizacji inwestycji;
   3. dokonywania odbiorów, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
  • przygotowywanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz zgłoszeń prac nie wymagających pozwolenia na budowę;
  • przeprowadzanie, kontrolowanie, nadzorowanie, koordynacja prac remontowo-budowlanych zlecanych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  • realizowanie zadań związanych z rozliczaniem finansowo-rzeczowym zakończonych zadań inwestycyjnych;
  • konstruowanie wieloletnich planów inwestycyjnych;
  • uzgadnianie przebiegu obcej infrastruktury technicznej w odniesieniu do infrastruktury gminnej.
 7. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, a w szczególności:
  • Współpraca z :
 8. pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu w celu pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowane przez Gminę;
 9. instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać działania Urzędu w zakresie pozyskania środków zewnętrznych.
  • Gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno-gospodarczych.
 10. Prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w zarządzie Gminy Przemęt.
 11. Udział w pracach komisji przetargowej.
 12. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Gminy oraz innymi jednostkami dla których organem prowadzącym jest gmina (dotyczy to również GCKiB, jednostek OSP oraz klubów sportowych) w zakresie pomocy doradztwa w sprawach związanych z remontami i utrzymaniem placówek.
 13. Pomoc w prowadzeniu oraz koordynacji spraw związanych z nieprawidłowościami dotyczącymi przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych w budynkach oświatowych, GCKiB, jednostkach OSP i klubach sportowych.
 14. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi oraz drogami stanowiącymi własność gminy (w tym ścieżki rowerowe, parkingi i place) a w szczególności:
  • prowadzenie spraw związanych z remontami, modernizacją, przebudową dróg oraz
   z projektowaniem i budową nowych dróg;
  • współpraca z odpowiednimi zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich.