Młodszy referent

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do obowiązków należy:

 1. Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem tych decyzji oraz wprowadzanie dokumentacji do bazy OOŚ.
 2. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz podejmowanie czynności administracyjnych w przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa lub niewykonywania obowiązków w zakresie ochrony środowiska.
 3. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie z zakresu działania stanowiska.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
 5. Opiniowanie powiatowego programu ochrony środowiska i programu ochrony powietrza atmosferycznego województwa wielkopolskiego.
 6. Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań określonych w Programie ochrony powietrza dla sfery wielkopolskiej, w Programie ochrony środowiska dla Gminy Przemęt i Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przemęt oraz sprawozdań do GUS.
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań określonych w Programie ochrony powietrza dla sfery wielkopolskiej.
 8. Analiza możliwości pozyskania źródeł finansowania na wymianę źródeł ciepła.
 9. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 10. Prowadzenie spraw dot. obszarów Natura 2000, obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatów
  i pomników przyrody oraz Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu ochrony tych obszarów. Przygotowywanie uchwał. Analiza planów i programów dotyczących gospodarowania na tych obszarach. Ewidencja tych obszarów.
 11. Prowadzenie spraw dot. ograniczeń co do funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.
 12. Gromadzenie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji.
 13. Prowadzenie spraw dot. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów.
 14. Prowadzenie spraw dot. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
  w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.