Termin: 30.10.2019, g. 15:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i inne osoby zobowiązane przez art. 24h ust. 12 ustawy
  o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt
  na lata 2019 -2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/767/10 z dnia 27 września 2010 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przemęt.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 sierpnia 2019 roku.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przemęt w roku szkolnym 2018/2019.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.