OR.0050.85.2019                                                                                                                                                                              Przemęt, 04.11.2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 85.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2020 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie § 5 i 6 uchwały NR L/390/2010 Rady Gminy Przemęt z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
     2. Termin rozpoczęcia konsultacji: 5 listopada 2019 r. Termin zakończenia konsultacji: 19 listopada 2019 r.
     3. Forma konsultacji to: zgłaszanie pisemnych opinii i uwag do programu współpracy przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
     4. Program współpracy zostanie umieszczony na stronie internetowej www.przemet.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przemęcie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przemęcie.
     5. Opinie i uwagi należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.
§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przemęcie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przemęcie oraz na stronie internetowej www.przemet.pl.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.