OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji budynku letniskowego na działce o numerze ewidencyjnym 154 obręb Wieleń gm. Przemęt:

–  Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie wydał postanowienie nr PZD.4200.218.2019 z dnia
21 października 2019 roku o uzgodnieniu projektu decyzji w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej,

– Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu wydał postanowienie
nr ZS.224.3.309.2019.MK z dnia 29 października 2019 roku o uzgodnieniu projektu decyzji
w zakresie ochrony gruntów leśnych.

Z treścią postanowień oraz z dokumentacją w  sprawie można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Wieleń.