ZARZĄDZENIE NR 87.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 listopada 2019 roku

 

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządza się, co następuje:

§1. Ogłasza się nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wprowadza się regulamin pracy komisji powołanej w związku z naborem  na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.