ZARZĄDZENIE NR 33.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

 

w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Skraca się czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt w dniach:

  1. 24 grudnia 2019 roku do godz. 12:00,
  2. 31 grudnia 2019 roku do godz. 13:00.

§2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Przemęt oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt.

 §3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zajmującemu się obsługą kadrową.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.