OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 22.11.2019 roku  Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 27/2019 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach: 1392/8, 1401, 1616/6, 1616/7 w m. Mochy.

Z treścią decyzji w niniejszej  sprawie można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.