OR.120.34.2019                                                                                       Przemęt, 2019-11-22

  

ZARZĄDZENIE NR 34.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 22 listopada 2019 r.

 

w sprawie: wyznaczenia zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzanie analizy ryzyka dla procesów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt

 

Na podstawie § 2 ust. 1 załącznika nr 4 do Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 października 2018 roku w sprawie: wprowadzenia „Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt” i „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt” w związku z  art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się zespół odpowiedzialny za przeprowadzanie analizy ryzyka dla procesów przetwarzania danych osobowych w następującym składzie:

1)Liwia Sterna – Przewodniczący zespołu,

2)Grzegorz Aryż – Zastępca Przewodniczącego zespołu,

3)Waldemar Kalitka – Członek zespołu,

4)Bożena Ćwiklińska – Członek zespołu,

5)Jadwiga Józefowska – Członek zespołu,

6)Leszek Anglart – Członek zespołu,

7)Michał Skrzydlewski – Członek zespołu,

8)Kinga Zmuda – Członek zespołu,

9)Małgorzata Kurzawa – Członek zespołu,

10)Jakub Górny – Członek zespołu.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wykonują zadania zgodnie z „Procedurą prowadzenia analizy ryzyka i sposobie jej dokumentowania” stanowiącą załącznik nr 4 do „Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 45.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie analizy ryzyka dla procesów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt (OP.120.45.2018).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Liwia Sterna