OR.0050.96.2019                                                                                     Przemęt, 2019-11-29

 

ZARZĄDZENIE NR 96.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

 

Na podstawie art. 16 a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 i 1608 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powierza się Pani Jadwidze Kasperskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie do czasu powołania dyrektora wyłonionego
w konkursie.

 

§ 2. Obowiązki i uprawnienia oraz wysokość przysługującego wynagrodzenia w okresie pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie zostaną określone odrębnie.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna