OR.0050.97.2019                                                                                     Przemęt, 2019-11-29

  

ZARZĄDZENIE NR 97.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 29 listopada 2019 r.

 

w sprawie: powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 i 1608 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) oraz art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. W związku z upływem okresu powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie, zobowiązuje się go do przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Pani Jadwidze Kasperskiej.

  1. W celu przekazania dokumentów i w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora Pani Jadwidze Kasperskiej z dniem 1 stycznia 2020 roku, powołuje się komisję
    w składzie:

1) Krystyna Kaczmarek,

2) Łukasz Wojciechowski,

3) Alicja Bauta,

4) Anna Wojciechowska.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Przemęcie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Czynności przekazania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie nastąpią w okresie od 27 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna