OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 10.12.2019 roku (data wpływu 12.12.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia znak PZD.42000.261.2017 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych: Lipowej, Dębowej, Podgórnej wraz z odwodnieniem, na działkach o numerach ewidencyjnych  1446/2, 492, 1462, 488/4, 499, 1446/1, 1477/4, 1451, 1452/2, 491/2, 488/3 w miejscowości Mochy. Zarząd Dróg uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3820P

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.