OR.120.37.2019                                                                                        Przemęt, 2019-12-16

 

 

ZARZĄDZENIE NR 37.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 16 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt nr 4.2019 Wójta Gminy Przemęt
z dnia 15 stycznia 2019 roku

 

 

Na podstawie art. 77§ 4 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043), art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 i 2437) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu nr 4.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt wprowadza się następującą zmianę:

1)Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez umieszczenie na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt oraz dostępnej wersji papierowej w Wydziale Organizacyjnym.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna