Termin: 30.12.2019, g. 09:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023 zgłoszonych w wyborach uzupełniających.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowiska wobec uwag zawartych w opinii RIO
  3. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej
  4. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach Komisji Stałych
  5. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej
  6. Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
  7. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  8. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta.
  9. Głosowanie wniosków Komisji Stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków
  10. Głosowanie nad uchwałą budżetową
 13. Interpelacje i zapytania radnych
 14. Wolne głosy, wnioski i informacje
 15. Zamknięcie obrad.