OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o numerze ewidencyjnym 139/20, obręb Wieleń, gmina Przemęt.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

 Wójt Gminy Przemęt

 zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego. W dniu 14 listopada 2019 roku wpłynął wniosek Inwestora –[…] reprezentowanych przez […] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o numerze ewidencyjnym 139/20, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia dokumentacji pismem z dnia 20 listopada 2019 roku. Niepełne uzupełnienie wpłynęło do Wójta Gminy Przemęt w dniu 5 grudnia 2019 roku. Ponownie wezwano inwestora do uzupełnienia dokumentacji pismem z dnia 10 grudnia 2019 roku,  wnioskodawca dostarczył dokumenty 23 grudnia 2019 roku.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 88 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym formą ochrony przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem, Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren działki o nr ewid. 139/20 w miejscowości Wieleń był objęty ustaleniami Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemęt zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Przemęt nr XXXIV/183/94 z dnia 8 marca 1994 roku. Z ustaleń planu wynika, że wyżej wymieniona działka była objęta jednostką bilansową planu WI12UT – tereny rekreacyjne i turystyczne. Uchwała utraciła moc po 31 grudnia 2003 roku w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Działka nie jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu, zatwierdzonym przez Starostę Wolsztyńskiego w dniu 14 marca 2016 roku, na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r.

 

Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 27 grudnia 2019 roku wystąpił do:

-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

 -Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie

-Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12, w godzinach 7:30-15:30. Stosownie do treści art. 41 kpa, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.