Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), oraz art. 11 ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz § 5 ust. 1 Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 104.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 grudnia 2019r.  w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru

zarządza się, co następuje:

1. Dla przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy powołuje się komisję rekrutacyjną w składzie:

Grzegorz Aryż – Przewodniczący komisji,

Barbara Ścigała – Członek komisji,

Liwia Sterna – Członek komisji,

Kinga Zmuda – Członek komisji.

2. Komisja działa do zakończenia naboru na stanowisko określone w §1.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

4. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.