Termin: 20.01.2020, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród laureatom XII GMINNEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI HISTORII I TRADYCJI REGIONU pt.” Osiem wieków Ziemi Przemęckiej – bliżej historii, kultury i przyrody”.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt z działalności za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 113/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 zgłoszonych w wyborach uzupełniających.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.