1710        KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2020 ROKU
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  
TERMIN KONTROLI 10.01.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Odbiór obiektu w zakresie spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych: „Rozbudowa z przebudową Sali wiejskiej w Błotnicy na dom Dziennego Pobytu senior + żłobek Maluch +” na dz. o numerze ewidencyjnym 63/6 w m. Błotnica, gm. Przemęt
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli nr ON.NS.454.1.2020  z dnia 10.01.2020 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ————————–
 
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI PZ.5564.04.1.2020  z dnia 13.01.2020 r.
TERMIN KONTROLI 08.01.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych Budynku Dziennego Pobytu Senior + i Żłobek Maluch +, Błotnica dz. 63/6
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół z kontroli nr PZ.5564.04.2.2020 z dnia 15.01.2020
ZALECENIA POKONTROLNE ———————————-
 
3. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  
TERMIN KONTROLI 20.01.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola, w związku ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających  urzędowej kontroli organów PIS
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON.HŻ.4102.13.16.2020 z dnia 20.01.2020 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ————————-
 
4. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  
TERMIN KONTROLI 21.01.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola obowiązkowa zakończonej budowy obiektu budowlanego przeprowadzona na podstawie art. 59 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli  z dnia 21.01.2020 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ———————————-
 
5. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Centralne Biuro Antykorupcyjne, Delegatura w Poznaniu
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  Pismo nr PO-3006/20/W z dnia 06.07.2020 r.
TERMIN KONTROLI  
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI  Udostępnienie wszelkiej posiadanej dokumentacji dotyczącej przygotowania, przeprowadzenia oraz wykonania zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Seniora + i Żłobek Maluch + „
– nr postępowania RI.271.8.2019.
PROTOKÓŁ KONTROLI  
ZALECENIA POKONTROLNE  
 
6. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr rej.: Pz-O-0130-Kk02101-01/20
TERMIN KONTROLI 10.07.2020 r. do 09.08.2020 r.

Zawiadomienie z dnia 07.08.2020 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu zakończenia terminu kontroli do dnia 08.09.2020 r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr rej. 120358-53-K008-Pt/20 z dnia 06.10.2020 r.
ZALECENIA POKONTROLNE —————————–
 
7. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  
TERMIN KONTROLI 7.08.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kąpielisko Gminy Przemęt w Osłoninie, ul. Promienista 1:

– kontrola stanu sanitarnego kąpieliska, gospodarka odpadami,

– realizacja działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń, w tym szerzeniu się infekcji SARS-CoV-2,

– ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON.HK.9020.20.2020
z dnia 7.08.2020 r.
ZALECENIA POKONTROLNE Zaleca się postawienie dodatkowych pojemników  na odpady komunalne  przede wszystkim na weekendy.

Należy na terenie kąpieliska umieścić tablicę informacyjną.

Poinformowano Stronę, iż w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się zakażeń związanych z COVID-19, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie zaleca stały reżim sanitarny przez podejmowanie działań higienicznych oraz odsyła do stałego monitorowania informacji zawartych na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego  (gis.gov.pl) oraz na stronie edukacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie (http://psse-wolsztyn.pl/).

 
8. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  
TERMIN KONTROLI 21.08.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola sprawdzająca wykonanie nieprawidłowości oraz zaleceń zawartych w protokole nr ON.HD.4421.7.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON.HD.4421.7.2020  z dnia 21.08.2020 r.
ZALECENIA POKONTROLNE Stwierdzono niewykonanie zaleceń zawartych w protokole ON.HD.4421.7.2020 z dnia
17 lutego 2020 r. tj. usunięcie z pomieszczenia higieniczno – sanitarnego pralki, środowisko pomieszczenia, w którym znajduje się pralka jest nieodpowiednie do prania zabawek pluszowych, ze względu na obecność  i duże rozproszenie drobnoustrojów.

W pomieszczeniu porządkowym zapewnić punkt czerpania wody do celów porządkowych- basen technologiczny ponadto punkt wody do mycia rąk – umywalka oraz środek do dezynfekcji rąk.

Zalecenia te nie zostaną wykonane ze względu na brak możliwości technicznych i instalacyjnych.

 
9. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  
TERMIN KONTROLI 21.08.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie oceny stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2020/2021 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON.HD.9020.72.2020
ZALECENIA POKONTROLNE ——————————
 
10. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI PIK Biuro Obsługi Budownictwa, Patryk Pietrzak
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  
TERMIN KONTROLI 26.08.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola roczna
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół nr 1/Przedszkole Nowa Wieś/2020
z dnia 26.08.2020 kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanego
ZALECENIA POKONTROLNE Zaleca  się przemalować wiatrownice. Na rurach spustowych proponuje się wykonanie czyszczaków. Sprawdzić szczelność dachu i muru na połączeniu budynków i w razie konieczności wykonać dodatkowy pas uszczelniający z papy i obróbkę blacharską. Wymienić okna w szczytach budynku. Drzwi do kotłowni naprawić i uszczelnić lub wymienić na nowe.
 
11. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Usługi BHP i P-POŻ S.C. P. Maszner, K. Dajerska
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  
TERMIN KONTROLI 26.08.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Przegląd budynku i otoczenia należących do Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi
(ul. Przemęcka 22, 64-234 Przemęt)
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli obiektu – Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26.08.2020 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ——————————-
 
12. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI PIK Biuro Obsługi Budownictwa Patryk Pietrzak
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  
TERMIN KONTROLI 26.08.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Plac zabaw przy szkole.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół nr 3/Przedszkole Nowa Wieś/2020 z dnia 26.08.2020 kontroli stanu

konstrukcyjno-budowlanego

ZALECENIA POKONTROLNE Należy wykonać dokręcenie nakrętek i śrub przy urządzeniach- sprawdzić połączenia. Oczyścić elementy drewniane ze zniszczonych powłok malarskich oraz lakierniczych. Wykonać nowe powłoki malarskie i lakiernicze.
 
13. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI NIK
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ———————————–
TERMIN KONTROLI  

Informacja o wynikach kontroli: Działania administracji publicznej na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw  domowych o niskich dochodach
( KIN.430.015.2019)

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI —————————–
PROTOKÓŁ KONTROLI ————————————–
ZALECENIA POKONTROLNE —————————————————–
 
14. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ———————————————–
TERMIN KONTROLI 24.08.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń, w tym szerzeniu się infekcji SARS-CoV-2
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON.HK.9020.66.2020
ZALECENIA POKONTROLNE ——————————————–
15. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Archiwum Państwowe w Lesznie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 5/2020 do przeprowadzenia kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją  niearchiwalną przez kontrola Archiwum Państwowego
w Lesznie
TERMIN KONTROLI 28.09.2020 r. do 9.11.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr 12695 z dnia 06.10.2020 r.,

Wystąpienie pokontrolne  nr 11715 z dnia 19.10.2020 r.

Poprawione wystąpienie pokontrolne z dnia  21.10.2020 r.

ZALECENIA POKONTROLNE Przekazać do archiwum zakładowego wszystkie materiały archiwalne (akta kategorii A) do roku 2017 włącznie.