Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)

zarządza się, co następuje:

1. Ustala się harmonogram czynności wraz z terminami składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się harmonogram czynności wraz z terminami składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.