OR.0050.21.2020                                                                                       Przemęt, 2020-02-27

 

ZARZĄDZENIE NR 21.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 27 lutego 2020 r.

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie w składzie:

1)Tomasz Konieczny – Przewodniczący Komisji,

2)Damian Glapiak – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3)Grzegorz Aryż – Członek Komisji,

4)Robert Jakowczyc – Członek Komisji,

5)Aleksandra Majewska – Członek Komisji,

6)Krzysztof Owsianny– Członek Komisji,

7)Józef Pauch – Członek Komisji,

8)Aldona Rimke – Członek Komisji.

§ 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie działa na terenie Gminy w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o opracowany Roczny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 66.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 2020 roku.