OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 )

 

Wójt Gminy Przemęt

 

informuje o wydaniu w dniu 12.03.2020 roku decyzji nr 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złącza kablowo – pomiarowego, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej w m. Radomierz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 299/3, 291/1, 298, obręb Radomierz, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.