OR.120.5.2019                                                                           Przemęt, dnia 25 marca 2019

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 25 marca 2019 r.

 

w sprawie: powołania doraźnej komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Przemęt.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 11 Załącznika nr 1 do zarządzenia nr 48/2018 Wójta Gminy Przemęt z 23 listopada 2018 roku w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się doraźną komisję do spraw likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Przemęt, w składzie:

  1. Anna Dobrowolska-Hylak – Przewodnicząca Komisji,
  2. Grzegorz Aryż – Członek Komisji,
  3. Liwia Sterna – Członek Komisji.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Anna Dobrowolska-Hylak