Zarządzenie NR 29.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 23 marca 2020 r. 

 

w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 16, § 22 ust. 3 uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5835) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół w składzie:

1) Małgorzata Kurzawa – przewodnicząca zespołu

2) Anna Wojciechowska – członek

3) Daria Kwinto – członek

§ 2. Do zadań zespołu należy:

  1. Sprawdzenie danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji na terenie objętym inwestycją.
  2. Kontrolowanie realizacji inwestycji po złożeniu wniosku o zakończeniu inwestycji przez Dotowanego.
  3. Kontrolowanie prawidłowości eksploatacji inwestycji w okresie 5 lat od daty zakończenia inwestycji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu zespołu.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 37.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwały NR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.