W dniu 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Przemęt. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Transmisja z sesji udostępniona zostanie online na stronie internetowej www.przemet.tv

Termin: 30.04.2020, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja Wójta Gminy o sytuacji na terenie Gminy Przemęt w związku z zagrożeniem koronawirusem
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 140/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  z mieszkańcami Gminy Przemęt

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2020 roku.”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/106/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przemęt.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 Gminy Przemęt
 16. Zamknięcie obrad