OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR.I”, na działkach o nr ewid. 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), oraz art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020., poz. 283 z późn. zm.),  zwana dalej ustawą OOŚ

 

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

że w dniu 4 marca 2019 roku wpłynął wniosek KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR.I”, na działkach o nr ewid. 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Do wniosku został załączony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wnioskodawca został wezwany do jego uzupełnienia pismem z dnia 20 marca 2020 r. Uzupełnienie wpłynęło do Wójta Gminy Przemęt w dniu 21.04.2020 r.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie formy ochrony przyrody – Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem, Gmina Przemęt posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/198/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa dla działek 788 oraz 791/2 w obrębie ewidencyjnym Kaszczor: część terenu objętego wnioskiem przeznaczona jest jako teren eksploatacji powierzchniowej (jednostka bilansowa PG). Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/240/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt w obrębie terenów eksploatacji powierzchni kruszywa zatwierdzonego uchwałą nr XLIV/276/2001 Rady gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2001 r.: pozostała część terenu objętego wnioskiem przeznaczona jest na tereny eksploatacji powierzchniowej (jednostka bilansowa PG).

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o opinię w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach realizacji procedury oceny oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższych stanowisk, Wójt Gminy Przemęt wyda w tej sprawie decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12, w godzinach 7:30-15:30. Stosownie do treści art. 41 kpa, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor, w której planowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej Urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Przemęt informuje, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych ulega zawieszeniu na ten okres. W związku z powyższym, bieg terminu procesowego w postępowaniu administracyjnym nastąpi po ustaniu okresu zawieszenia postępowań adm. z uwagi na COVID, co oznacza, że termin 14 dni od publicznego ogłoszenia liczony będzie od ustania okresu zawieszenia postępowań.