Wójt Gminy Przemęt działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.), informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego sprzedaży przez Gminę Przemęt prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 27.10.2099r. na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Nowa Wieś (w rejonie ulicy Sosnowej i Spokojnej). Przedmiotowe nieruchomości stanowią działki niezabudowane, przeznaczone na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wykaz wywieszony został w dniu 30.04.2020r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej 8 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy Przemęt, a także zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.przemet.pl i stronie internetowej www.przemet.pl.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu, pok. nr 11 lub pod nr tel. 65 615 69 73.