OR.0050.42.2020                                                                                                                                                                                                                                                      Przemęt, 2020-04-27

 

ZARZĄDZENIE NR 42.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Utwardzenie terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów wraz z budową kanalizacji deszczowej”

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 2 oraz art. 21  ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Utwardzenie terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów wraz z budową kanalizacji deszczowej”

 powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Waldemar Kalitka – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Eugeniusz Marach – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak