OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR. I”, na działkach o nr ewid. 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam że:

w dniu 26 maja 2020 r. Wójt Gminy Przemęt w odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (z dnia 19 maja 2020 r.) przedstawił faktyczne zagospodarowanie i wykorzystanie terenów sąsiadujących z terenem inwestycji wraz z załącznikami graficznymi wskazującymi najbliższą zabudowę podlegającą ochronie akustycznej. Powyższe informacje były niezbędne w celu dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR.I” na klimat akustyczny środowiska.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami w powyższej sprawie, jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. w  godz.
od 7:30-15:30.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicach ogłoszeń wsi Kaszczor, w których jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej.