OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., 293) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 28 maja 2020 roku postanowienia o uzupełniniu decyzji nr 13/2020 znak: RN.6733.10.2020 z dnia 19 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w obrębie m. Perkowo na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 138/17, 138/18 obręb Perkowo, gmina Przemęt, uwzględniając w treści decyzji zapisy postanowienia Zarządu Zlewni w Zielonej Górze znak: WR.ZPU.7.522.423.2020.BB z dnia 11 maja 2020 r.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.