OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM na działce o nr ewid. 42, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”, związanego z wylesieniem mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 i 3f ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020., poz. 283 ze zm.),  zwana dalej ustawą OOŚ

 

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

że w dniu 14 kwietnia 2020 roku wpłynął wniosek […] Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRO-GEO Daniel Danielewski, działającego w imieniu […] Skor-Mat PPHU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM na działce o nr ewid. 42, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”, związanego z wylesieniem mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia. Wnioskodawca został wezwany do jej uzupełnienia pismem z dnia 23 kwietnia 2020 r. Kompletne uzupełnienie wpłynęło do Wójta Gminy Przemęt w dniu 1 czerwca 2020 r.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie, czwarte, piąte, siódme oraz w § 3 ust. 1 pkt 88 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie form ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Przemęcki Park Krajobrazowy i Obszar Natura 2000 Pojezierze Sławskie.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem, Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren działki o nr ewid. 42, obręb Górsko w gminie Przemęt był objęty ustaleniami Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemęt zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Przemęt nr XXXIV/183/94 z dnia 8 marca 1994 r. Z ustaleń planu wynika, że wyżej wymieniona działka była objęta jednostką bilansową planu RP – tereny upraw polowych. Uchwała utraciła moc po 31.12.2003 r. w związku z art. 87 ust. 3  Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do:
– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu
– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie,
-Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze

o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12, w godzinach 7:30-15:30. Stosownie do treści art. 41 kpa, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń, w której planowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej Urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej.