ZARZĄDZENIE NR 50.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 29 maja 2020 roku

 

w sprawie: ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Przemęt.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 25a, 25e, w  związku z art. 23 ust. 4, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Przemęt w wysokości 1,38 za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń tymczasowych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.