OR.0050.58.2020                                                                                     Przemęt, 2020-06-16 

ZARZĄDZENIE NR 58.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 16 czerwca 2020 r.

 

w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 14 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stan epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.30.

2.Interesanci będą przyjmowani po uprzednim umówieniu telefonicznym, mailowym bądź w wyjątkowych sytuacjach po osobistym umówieniu.

3.Pracownik danego wydziału jest zobowiązany poinformować Biuro Obsługi Klienta o umówionej wizycie danego interesanta wskazując datę oraz godzinę wizyty.

§ 2. 1. Bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Przemęcie ograniczona jest poprzez zastosowanie następujących środków ostrożności:

1)interesanci mają prawo wejścia do budynku Urzędu Gminy nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym terminem spotkania,

2)pracownik Biura Obsługi Klienta jest zobowiązany do sprawdzenia czy dana osoba ma umówione spotkanie w danym dniu,

3)na teren budynku można wejść jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem za pomocą: maseczki, przyłbicy lub odzieży, jej części (w tym bandany, komina, chusty) z wyłączeniem dziecka do ukończenia 4. roku życia oraz interesanta, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności,

4)każdy interesant wchodzący na teren budynku jest zobowiązany mieć założone rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce płynem odkażającym udostępnionym przez Urząd Gminy,

5)interesanci, którzy nie zastosują się do obowiązków wskazanych w pkt. 3 i 4, nie zostaną wpuszczeni do budynku Urzędu,

6)pracownik Biura Obsługi Klienta po ustaleniu przedmiotu sprawy kieruje interesanta do właściwego pracownika w danym wydziale,

7)w biurze danego wydziału może przebywać maksymalnie 1 interesant,

8)interesanci oczekujący w kolejce nie mogą zbliżać się do siebie na odległość mniejszą niż 2 m,

9)interesant przebywający na terenie Urzędu korzysta z własnego długopisu. W przypadku gdy interesant nie posiada własnego długopisu, to Urząd Gminy zapewnia jednorazowy długopis dla interesanta,

10)na terenie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynku nie mogą przebywać osoby chore, przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

11)w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19 pracownik Urzędu Gminy odmawia obsługi interesanta zawiadamiając przy tym swojego bezpośredniego przełożonego.

2.Biuro Obsługi Klienta prowadzi ewidencję interesantów, tj. imię, nazwisko oraz numer telefonu. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.Podczas obsługi interesantów pracownicy Urzędu Gminy są zobowiązani do stosowania maseczek, rękawiczek oraz zachować minimum 1- 1,5 m. odległości.

4.Pracownik jest zobowiązany do dezynfekcji swojego stanowiska pracy po każdym obsłużonym interesancie.

§ 3. Zaleca się ograniczenie podróży i wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 46.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku
z występowaniem COVID-19 na terenie Polski.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu, stronie podmiotowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje od dnia 22 czerwca 2020 roku do odwołania.

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna