Termin: 30.06.2020, g. 10:00

Miejsce: sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu “Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2020”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt w roku szkolnym 2020/2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Przemęt przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie.
 14. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Przemęt za rok 2019.
 15. Debata nad raportem o stanie Gminy Przemęt
  1. Głosy radnych
  2. Głosy mieszkańców
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania.
 17. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2019 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia
  1. omówienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2019, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia.
  2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2019
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019
  4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przemęt za 2019 rok
  5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przemęt z tytułu wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2019 rok
  6. dyskusja
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2019
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.